Sponsorer

1. Hvem har ansvaret
for databeskyttelse
i foreningen?

2. Hvad er formålene
med behandlingen?

3. Hvilke personoplys-
ninger behandler vi?

4. Hvem behandler vi
oplysninger om?

Kontaktoplysninger
på navngivne personer.

Der skal være en beskrivelse af

behandlingsformålene.
Formålet med behandlingerne i

foreningen oplistes ioverordnende

kategorier.

Her bør oplistes de i foreningen

behandlede personoplysninger.

De forskellige typer af registrerede

personer, hvorom der behandles personoplysninger.

Følgende bestyrelsesmedlemmer:
- Jonas Jørgensen,
42390349,
jonne93@live.dk
- Simon Skriver,
26755506,

skriver1992@hotmail.com

a) Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold,
herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder,
generalforsamlinger og kontingentopkrævning
b) Administration af foreningens eksterne relationer,herunder

indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt

indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer
c) Indhentelse af børneattester

Almindelige personoplysninger:
a) Navn
b) Mailadresse
c) Telefon
d) Adresse
e) Køn
f) Fødselsdato
g) Indmeldelsesdato
Oplysninger, der er tillagt en højere grad afbeskyttelse:
a) CPR-nummer
b) Oplysninger om strafbare forhold

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
a) Medlemmer
b) Ledere
c) Trænere

5. Hvem videregives
oplysningerne til?

Oplistning af eventuelle modtagere af

foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.
Hvis oplysninger ikke videregives, angives
dette.

a) Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI og specialforbund under DIF, når vi i foreningenhar en berettigetinteresse heri
b) Ved indhentelse af børneattester videregives CPR nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i formaf CPR-nummer, oplysninger om
strafbare forholdtil DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger

6. Hvornår sletter vi 
personoplysninger i
foreningen?

7. Hvordan opbevarer
vi personoplysninger i foreningen? 

8. Hvad skal vi gøre,
hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

9. Hvad kan vores IT
system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT systemer?

Der bør være en angivelse af hvilke

oplysninger, der skal slettes og hvornår.

Her skal så vidt muligt laves en generel
beskrivelse af de tekniske og

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres.

Hvordan opdager, rapporterer og

undersøger vi brud på persondatasikkerheden?
F.eks. ved hackerangreb.

Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er?

Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller
ved ændringer på det nuværende, tænker
vi databeskyttelse med ind. Vi er

opmærksomme på, at systemet gerne må
bidrage til:
a) At vi ikke indsamler flere oplysninger
end nødvendigt.
b) At vi ikke opbevarer oplysningerne

længere end nødvendigt.
c) At vi ikke anvender oplysningerne til

andre formål, end de formål, som
oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op til 5 år efter
tilhørsforholdets ophør. Almindelige personoplysninger om ulønnede ledere og
trænere opbevares i op til 5 år efter virket er ophørt.
b) Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i

udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.
c) Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på to tredje parts administrationssystemer, hvor der foreligger GDPR aftaler. Alle oplysninger noteret i administrationssystemerne er i kategorien almindelige personoplysninger.
Personoplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse er kun tilgængelig for formanden, der opbevarer disse fysisk så længe de er relevante.

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.
Vi dokumenterer alle brud på følgende måde:
Vi logger alle uregelmæssigheder.

Vores IT-system kan følgende:
a) Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt